Minggu, 27 November 2011

ngadoja 666 crew ciharashas

Manjing kana waktuna

Ninggang kana mangsana

Muru maluru beh ditu

Nungtik nyungsi nu kamari

Hudang pikeun tandang nu kiwari

Ngundeur meureun ngala sugan

.. ..

Hana nguni hana mangke

Tan hana nguni tan hana mangke *

Aya baheula, aya ayeuna

Moal aya ayeuna mun euweuh baheula

.. ..

Aya indung, aya bapa

Indung nu ngandung bapa nu ngayuga

Aya indung, aya surga

Aya bapa aya dunyaDu’a indung jadi jimat

Jampe bapa jadi ubar

Pikeun lengkah

Pikeun tandang 

Ngadekeun ajen KisundaLaku lampah nu utama

Nyebarkeun asih kasasama

Tingkah polah sing merenah

Sangkan panggih

kamulyaan

Kajembaran

Kawaluyaan

KarahayuanCongkrang kujang ngajirim nonoman

Nu gede wawanenaPanceg dina galur

Salawasna akur jeung dulur

Panceg dina galur

Babarengan ngajaga lembur

Panceg dina galur

Moal ingkah najan awak leburPanceg dina galur

Salawasna akur jeung dulur.

Panceg dina galur

Babarengan ngajaga lembur

Panceg dina galur

Moal ingkah najan awak leburMunut ridho Gusti

Ngalap berkah Gusti

nu Maha suciMunut ridho Gusti

Ngalap berkah Gusti

Sang Hyang widhiBral geura miang

Tandang makalangan

Nanjeurkeun kabeneran

Ngawangikeun bumi PasundanSok geura hudang

Tandang makalangan

Sanghareupan musuh

Najan palastra nepikabinasa

Sakabeh nu gumelar didunya

Bakal panggih jeung ajalna

Ngan nu mangpaat pikeun sasama

Anu bakal abadi

Ngarana ditulis dina prasasti kahirupan

Laku lampahna turuteun pikeun anak incu
Kujang nu nyurup kana raga

Anu nyieup kana wanda

Ngajirim jadi nonoman sunda

Sinatria ti tanah pasundanNanjeurkeun bebeneran jeung kaadilan

Teu keuna ku owah gingsir

Teu kasilih ku junti

Ganjaran nu belapati, satria santosa iman, 

Sinatria pilih tanding Lalaki lalanang Jagat